Vitale Kern Vorden

, 7251 EA Vorden | Toon op kaart

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De werkgroep Vitale Kern Vorden probeert antwoord te geven op deze vraag. De werkgroep is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis.

 

26 oktober 2019​​

De nieuwe visie op het dorpscentrum is er!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enthousiasme over plannen Vitale Kern Vorden

 

Zaterdag 19 oktober presenteerde de werkgroep Vitale Kern Vorden hoe zij de wensen van de bewoners heeft omgezet in plannen. De nieuwe ideeën voor de invulling van het dorpscentrum werden in de Dorpskerk gepresenteerd aan de hand van posters en een maquette. Werkgroepleden waren aanwezig voor toelichting en het beantwoorden van vragen. De opkomst was groot. Er waren inwoners, ondernemers en lokale politici, samen ongeveer 200 mensen. De reacties waren volmondig positief. Het lijkt erop dat met deze plannen, de wensen en ideeën van de dorpsbewoners goed tot hun recht komen. Ten aanzien van andere ontwikkelingen in het dorp werden kritische vragen gesteld. 

Plannen

De gepresenteerde plannen hebben betrekking op de Zutphenseweg, het gedeelte van de Tuunte tot de rotonde bij Van Sinckel. Een mooi winkelcentrum in kasteelsfeer, groen het centrum in trekken zodat een huiskamer ontstaat waar de auto te gast is, ruime, groene, goed aangegeven parkeergelegenheid bij de Baakse Beek, kortom plannen die passen bij wat kastelendorp Vorden is en wil zijn. Efficiënt, passend, toekomstbestendig, naar de menselijke maat en ook aantrekkelijk voor toeristen. Enthousiasme bij allen. Zelf nog even kijken? De plannen zijn in te zien op www.vorden.nl/visie. De werkgroep nodigt iedereen uit te blijven reageren.

Verkeer

Een belangrijk onderwerp in de dorpsontwikkeling is: verkeer. De plannen daarvoor zijn ook al in een vergevorderd stadium en dienen onderbouwd te worden met een nulmeting. Dit om naderhand te kunnen zien dat er daadwerkelijk verbetering gaat optreden. Dit verkeersonderzoek vindt plaats in de week van maandag 4 november en omvat zowel het aantal voertuigen als hun snelheid.

Aldi

De verbouwing van de Aldi is in nauw overleg met werkgroep Vitale Kern opgestart. Zo heeft de Aldi geluisterd naar de vraag om de uitstraling van het nieuwe gebouw aan te passen aan het dorpsbeeld. Daarnaast worden er op advies van Vitale Kern bomen aangeplant op de parkeerplaats. Stichting Bomenbelang heeft een advies uitgebracht over welke bomen het meest geschikt zijn om een veilige, groene, aantrekkelijke, plaagvrije, onderhoudsvriendelijke en in de zomer schaduwrijke parkeerplaats te maken. 

Hoe verder?

Daar was men zeer benieuwd naar. Met de positieve reacties op deze plannen kunnen de volgende stappen worden gezet. Zaken moeten nu meer in detail worden uitgewerkt en afgestemd. Ook in deze volgende fase blijft de inbreng van inwoners belangrijk. 

Oud en jong

In de eerste uren van de bijeenkomst waren het voornamelijk oudere inwoners die hun stem lieten horen. Op de valreep wipten ook nog wat jonge mensen binnen. De werkgroep ziet in, dat ze extra activiteiten moeten gaan ontwikkelen om ook de jonge Vordenaren nadrukkelijk bij de plannen te betrekken. 

Kritische vraag

Veel inwoners vragen zich af hoe deze plannen voor een Vitale Vordense kern, zich verhouden tot mogelijke ontwikkelingen in andere delen van het dorp, zoals de komst van een Coop in de voormalige Rabobank. Zij maken zich zorgen over de verkeerssituatie bij de wegversmalling, de toegankelijkheid van het gezondheidscentrum en de parkeermogelijkheden. Men heeft vragen over hoe de procedure loopt. Het houdt de gemoederen bezig. Hopelijk komt er snel een antwoord op deze vragen.

 

11 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitale Kern deelt plannen met u

Kom 19 oktober naar de Dorpskerk

De werkgroep Vitale Kern Vorden houdt zich bezig met de vraag: hoe houden we het centrum van Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De gemeente Bronckhorst wil naar bewoners luisteren en hen bij het beleid betrekken.

 

Achtergrond

Daarom hebben we in januari jl. een inloopmiddag georganiseerd in de showroom van Bleumink. Met de input die we daar ontvingen, is de werkgroep aan de slag gegaan. Na intensieve arbeid liggen er nu plannen. Graag delen we die met u.

Inloop

Op zaterdag 19 oktober is er een inloop in de Dorpskerk, van 11.00 tot 14.00 uur. De analyse, visie en plannen liggen dan ter inzage. Leden van de werkgroep zijn er bij, om met u van gedachten te wisselen over de inhoud.

Welke onderwerpen komen aan de orde?

·         Veiliger verkeer

·         Opheffen leegstand

·         Parkeren op de Bleek

·         Versterken centrum

·         Ruimte voor groen

Actueel

De werkgroep heeft niet stilgezeten en het is niet alleen bij plannen gebleven. Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen, in samenwerking met ondernemers en gemeente, die ervoor kunnen zorgen dat in één klap vrijwel alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Benieuwd? Wees welkom.

Meer info:

Werkgroep Vitale Kern

www.vitalekernvorden.nl

0621811791

 

17 september 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegatie op pad; Kulturhus Vorden

Vitale Kern Vorden houdt zich met verschillende zaken bezig. Eén van de aandachtspunten is het Kulturhus. Het gebouw en de organisatie zouden een meer centrale rol kunnen gaan spelen in de Vordense samenleving. 

Eind jaren 70 droeg de gemeente het Kulturhus over aan de stichting. Vanaf dat moment stelde het bestuur zich tot doel om het gebouw zo veel mogelijk te verhuren aan maatschappelijke organisaties. Maar in deze tijd is er natuurlijk veel méér mogelijk…

Daarom staken een delegatie van het bestuur en de werkgroep ‘Kulturhus’ van de kopgroep Vitale kern Vorden de koppen bij elkaar én gingen op pad.

Op 20 augustus werd een excursie georganiseerd naar Holten en Borne, alwaar de beiden Kulturhusen werden bekeken. 

‘Hoewel de situatie in Holten en Borne niet echt te vergelijken is met onze situatie, is ons wel iets duidelijk geworden. Met een open mind, vol enthousiasme kijken naar mogelijkheden, vormt de basis van een goed resultaat. De vorm waarin wij de uitvoering zullen gieten, is nog niet uitgekristaliseerd. Maar we zijn vol passie om gezamenlijk op te trekken in dit proces van vernieuwing,’ aldus Pien Metternich, lid van delegatie.

 

 

8 juli 2019

Jan Ilsink, penvoerder Werkgroep Verkeer

 

Verkeer in Vorden Veiliger  

De werkgroep Vitale Kern Vorden onderzoekt de vitaliteit van de dorpskern (globaal: de blauwe zone). Zij maakt plannen voor verbeteringen en neemt -samen met betrokkenen- initiatieven. Eén van de onderwerpen waar hard aan wordt gewerkt is verkeersveiligheid. Een hot item!

Waarom hot?

Bij de werkgroep zijn veel opmerkingen binnengekomen, zoals: er is te veel doorgaand verkeer, de auto’s rijden te snel, rolstoelers, rollators en kinderwagen worden belemmerd door obstakels op de stoep, fietsers voelen zich onveilig omdat de auto nog steeds te prominent aanwezig is, fietsnietjes (de plekken waar een fiets kan worden neergezet) staan op ongelukkige plaatsen en bovendien zijn er te weinig van. En ga zo maar door…

En wat nu?

Een aantal jaren geleden is de dorpskern opnieuw ingericht. De situatie is daardoor al verbeterd, maar nu is het tijd voor de voltooiing. Het Masterplan uit 2009 ligt ten grondslag aan de herinrichting. Hierin wordt het gebied rond de Dorpskerk -globaal van De Tuunte tot Hotel Bakker- de Huiskamer van Vorden genoemd. Hier moet iedereen zich vrij voelen en veilig kunnen bewegen en verblijven. 

Dat kan nu niet. Waarom niet? 

Het antwoord is simpel: de auto is te dominant aanwezig. De auto blijft natuurlijk, niet alleen omdat dat belangrijk is voor het ondernemersklimaat, maar is in de Huiskamer te gast. En auto’s die evengoed de rondweg kunnen nemen, moeten dat ook doen. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? 

Daarover heeft de werkgroep nagedacht, samen met het Kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden (www.kenniscentrumsharedespace.nl). Het gebied rond de Dorpskerk kan een gedeelde ruimte zijn, waar voetganger, fietser en auto gelijke rechten en plichten hebben. 

Hoe doe je dat?

Je kunt het gebied zó inrichten dat je, als je de Huiskamer in komt, het idee krijgt dat je een plein betreedt. Er is geen rijweg meer zichtbaar, geen verkeersborden en geen zebrapaden. Dat maakt de automobilist wat onzeker, waardoor hij vanzelf voorzichtiger en langzamer gaat rijden. Door deze snelheidsbeperking zal het doorgaande verkeer na enige tijd eieren voor zijn geld kiezen en voortaan de rondweg nemen. Dit vereist een aantal maatregelen in de inrichting opdat het pleingevoel daadwerkelijk wordt ervaren.

Is dat alles?

Nee, natuurlijk zijn er meer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de rotonde aan de westkant van het dorp zal dan ook aangepast moeten worden. De Zutphenseweg zal er niet langer uit moeten zien als een voortzetting van de provinciale weg, de snelheid op de Zutphenseweg zal moeten worden beperkt tot 30 km/u en wie weet wat nog meer. We houden u op de hoogte van alles wat we doen om het verblijf in de Huiskamer van Vorden voor iedereen plezierig en veilig te maken!

REAGEER: vitalekernvorden@gmail.com

 

24 juni 2019

Bijeenkomst met gemeenteraad

Op 20 juni 2019 hadden de verschillende werkgroepen Vitale Kernen ‘verbindingsgesprekken’ met de gemeenteraad. Geslaagde bijeenkomst!

 

17 juni 2019

Samenwerking evalueren: 20 juni 2019

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Met dit boeiende onderwerp houden de werkgroepen Vitale Kernen zich, op verzoek van de gemeente Bronckhorst, bezig. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Zowel in Hengelo, Zelhem, Steenderen als in Vorden wordt er intensief gewerkt door de leden van de verschillende VK-teams.

Op donderdag 20 juni a.s. is er door de gemeente een Themabijeenkomst georganiseerd. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de gemeenteraad en de verschillende werkgroepen Vitale Kernen om elkaar beter te leren kennen, inzicht in elkaars proces te krijgen en vertrouwen te creëren over de dingen waar we mee bezig zijn. Door middel van ‘verbindingsgesprekken’ checken we of we op de goede weg zitten.

Dit alles natuurlijk met als doel om de kernen in de gemeente Bronckhorst vitaal te houden. We zullen verslag doen van wat deze themabijeenkomst oplevert.

 

12 januari 2019 - Kleurwedstrijd ‘Vitale Kern Vorden’

De werkgroep Vitale Kern heeft een ‘echte Vordense’ kleurplaat laten maken, door de Vordense cartoonist Derk-Jan Rouwenhorst. Deze kleurplaat wordt deze week verspreid op de drie basisscholen in Vorden en Kranenburg en kan ingekleurd worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van Vitale Kern op zaterdag 19 januari. Tijdens deze middag verzamelt de werkgroep wensen en ideeën om het centrum van Vorden te verbeteren.

Wat zie je allemaal op de kleurplaat? De gekapte kastanjeboom bij de Ronde centraal: van de boomschijven hebben kinderen allerlei speelattributen gemaakt en burgemeester Marianne Besselink plant een nieuwe boom. Kinderen die de kleurplaat niet hebben ontvangen kunnen deze alsnog afhalen tijdens openingstijden in de winkel van Stoertjes & Staartjes of bij Bleumink Profile, beide gevestigd aan de Dorpsstraat.  

Verspreid over 5 leeftijdscategorieën zijn er leuke prijzen te winnen. De ingekleurde kleurplaten kunnen worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van de werkgroep Vitale Kern op zaterdag 19 januari van 11.00 tot 15.00 uur. Deze vindt plaats in de etalage van Profile Bleumink (aan de voorzijde van de Dorpstraat). Ouders kunnen dan ook terecht om hun wensen en ideeën ten aanzien van het centrum van Vorden kenbaar te maken. 

 

8 januari 2019 - Inloopmiddag 19 januari: Praat mee over toekomst Vorden

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Deze vraag staat centraal tijdens de inloopmiddag die de werkgroep Vitale Kern Vorden op zaterdag 19 januari organiseert in de showroom van Profile Bleumink (voorzijde aan de Dorpstraat) van 11.00 tot 15.00 uur. 

De werkgroep Vitale Kern heeft inmiddels enkele brainstormsessies met de ondernemers uit Vorden gehad. Nu willen ze weten wat de wensen en ideeën van de rest van het dorp zijn. Wat moet er gebeuren om het centrum te verbeteren? In de showroom van Bleumink zullen allerlei kaarten en plattegronden worden opgehangen. En samen met de werkgroepleden kan er worden gekeken naar verbeterpunten. Ook staat er een originele ideeënbus. Na deze inloopmiddag zal de werkgroep alle geleverde input inventariseren en een prioriteitenlijst opstellen die wordt aangeboden aan de gemeente. 

Budget vanuit gemeente

De werkgroep Vitale Kern Vorden is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Voor de plannen is ook budget vrijgemaakt. De komende vier jaar is er jaarlijks 500.000 euro gereserveerd, bedoeld voor de kernen Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem.

Tijdens de eerder gehouden brainstormsessies met de ondernemers werd er onder andere ingezoomd op de verkeersveiligheid in het dorp. Met name het veilig oversteken van voetgangers was een belangrijk aandachtpunt. Ook de gevaarlijke verkeerssluis aan de Zutphenseweg kwam ter sprake. Inmiddels zijn daar op verzoek van de werkgroep Vitale Kern al twee borden geplaatst waardoor duidelijk is wie voorrang heeft. 

“Maar er zijn in het dorp vast meer goede ideeën om Vorden leefbaarder, aantrekkelijker en veiliger te maken”, zegt Ingrid Weeke van de werkgroep Vitale Kern en tevens bestuurslid van Vordens belang. “Kom daarom op 19 januari naar onze inloopmiddag en laat je stem horen. Je kunt tussen 11.00 en 15.00 uur zo binnenlopen. En het hoeft niet lang te duren: een goed idee kun je ons in 10 minuten vertellen.”

 

14 december 2018 - Vitale Kern zorgt voor verkeerbord bij wegversmalling

Bij de wegversmalling aan de Zutphenseweg in het dorp zijn twee verkeersborden geplaatst zodat nu duidelijk is wie er voorrang heeft. Deze verkeersborden zijn er gekomen op verzoek van de werkgroep Vitale Kern Vorden. “Inwoners ervaren deze verkeerssluis als zeer gevaarlijk. Verscheidene buitenspiegels zijn gesneuveld en er is zelfs al eens iemand van de fiets gereden.”

Eerste wapenfeit

Het plaatsen van de verkeersborden is het eerste wapenfeit van de werkgroep Vitale Kern Vorden, die sinds begin van dit jaar actief is. “Maar er gaat meer gebeuren en de gemeente maakt daar ook budget voor vrij”, aldus Peter Besselink, die als voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) zitting heeft in de werkgroep. Belangrijkste opdracht van de werkgroep Vitale Kern Vorden is om te kijken hoe het centrum van het dorp Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig blijft. 

11 oktober 2019

Vitale Kern deelt plannen met u

Kom 19 oktober naar de Dorpskerk

De werkgroep Vitale Kern Vorden houdt zich bezig met de vraag: hoe houden we het centrum van Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De gemeente Bronckhorst wil naar bewoners luisteren en hen bij het beleid betrekken.

 

Achtergrond

Daarom hebben we in januari jl. een inloopmiddag georganiseerd in de showroom van Bleumink. Met de input die we daar ontvingen, is de werkgroep aan de slag gegaan. Na intensieve arbeid liggen er nu plannen. Graag delen we die met u.

 

Inloop

Op zaterdag 19 oktober is er een inloop in de Dorpskerk, van 11.00 tot 14.00 uur. De analyse, visie en plannen liggen dan ter inzage. Leden van de werkgroep zijn er bij, om met u van gedachten te wisselen over de inhoud.

 

Welke onderwerpen komen aan de orde?

·         Veiliger verkeer

·         Opheffen leegstand

·         Parkeren op de Bleek

·         Versterken centrum

·         Ruimte voor groen

 

Actueel

De werkgroep heeft niet stilgezeten en het is niet alleen bij plannen gebleven. Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen, in samenwerking met ondernemers en gemeente, die ervoor kunnen zorgen dat in één klap vrijwel alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Benieuwd? Wees welkom.

 

Meer info:

Werkgroep Vitale Kern

www.vitalekernvorden.nl

0621811791

 

17 september 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegatie op pad; Kulturhus Vorden

Vitale Kern Vorden houdt zich met verschillende zaken bezig. Eén van de aandachtspunten is het Kulturhus. Het gebouw en de organisatie zouden een meer centrale rol kunnen gaan spelen in de Vordense samenleving. 

Eind jaren 70 droeg de gemeente het Kulturhus over aan de stichting. Vanaf dat moment stelde het bestuur zich tot doel om het gebouw zo veel mogelijk te verhuren aan maatschappelijke organisaties. Maar in deze tijd is er natuurlijk veel méér mogelijk…

Daarom staken een delegatie van het bestuur en de werkgroep ‘Kulturhus’ van de kopgroep Vitale kern Vorden de koppen bij elkaar én gingen op pad.

Op 20 augustus werd een excursie georganiseerd naar Holten en Borne, alwaar de beiden Kulturhusen werden bekeken. 

‘Hoewel de situatie in Holten en Borne niet echt te vergelijken is met onze situatie, is ons wel iets duidelijk geworden. Met een open mind, vol enthousiasme kijken naar mogelijkheden, vormt de basis van een goed resultaat. De vorm waarin wij de uitvoering zullen gieten, is nog niet uitgekristaliseerd. Maar we zijn vol passie om gezamenlijk op te trekken in dit proces van vernieuwing,’ aldus Pien Metternich, lid van delegatie.

 

 

8 juli 2019

Jan Ilsink, penvoerder Werkgroep Verkeer

 

Verkeer in Vorden Veiliger  

De werkgroep Vitale Kern Vorden onderzoekt de vitaliteit van de dorpskern (globaal: de blauwe zone). Zij maakt plannen voor verbeteringen en neemt -samen met betrokkenen- initiatieven. Eén van de onderwerpen waar hard aan wordt gewerkt is verkeersveiligheid. Een hot item!

Waarom hot?

Bij de werkgroep zijn veel opmerkingen binnengekomen, zoals: er is te veel doorgaand verkeer, de auto’s rijden te snel, rolstoelers, rollators en kinderwagen worden belemmerd door obstakels op de stoep, fietsers voelen zich onveilig omdat de auto nog steeds te prominent aanwezig is, fietsnietjes (de plekken waar een fiets kan worden neergezet) staan op ongelukkige plaatsen en bovendien zijn er te weinig van. En ga zo maar door…

En wat nu?

Een aantal jaren geleden is de dorpskern opnieuw ingericht. De situatie is daardoor al verbeterd, maar nu is het tijd voor de voltooiing. Het Masterplan uit 2009 ligt ten grondslag aan de herinrichting. Hierin wordt het gebied rond de Dorpskerk -globaal van De Tuunte tot Hotel Bakker- de Huiskamer van Vorden genoemd. Hier moet iedereen zich vrij voelen en veilig kunnen bewegen en verblijven. 

Dat kan nu niet. Waarom niet? 

Het antwoord is simpel: de auto is te dominant aanwezig. De auto blijft natuurlijk, niet alleen omdat dat belangrijk is voor het ondernemersklimaat, maar is in de Huiskamer te gast. En auto’s die evengoed de rondweg kunnen nemen, moeten dat ook doen. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? 

Daarover heeft de werkgroep nagedacht, samen met het Kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden (www.kenniscentrumsharedespace.nl). Het gebied rond de Dorpskerk kan een gedeelde ruimte zijn, waar voetganger, fietser en auto gelijke rechten en plichten hebben. 

Hoe doe je dat?

Je kunt het gebied zó inrichten dat je, als je de Huiskamer in komt, het idee krijgt dat je een plein betreedt. Er is geen rijweg meer zichtbaar, geen verkeersborden en geen zebrapaden. Dat maakt de automobilist wat onzeker, waardoor hij vanzelf voorzichtiger en langzamer gaat rijden. Door deze snelheidsbeperking zal het doorgaande verkeer na enige tijd eieren voor zijn geld kiezen en voortaan de rondweg nemen. Dit vereist een aantal maatregelen in de inrichting opdat het pleingevoel daadwerkelijk wordt ervaren.

Is dat alles?

Nee, natuurlijk zijn er meer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de rotonde aan de westkant van het dorp zal dan ook aangepast moeten worden. De Zutphenseweg zal er niet langer uit moeten zien als een voortzetting van de provinciale weg, de snelheid op de Zutphenseweg zal moeten worden beperkt tot 30 km/u en wie weet wat nog meer. We houden u op de hoogte van alles wat we doen om het verblijf in de Huiskamer van Vorden voor iedereen plezierig en veilig te maken!

REAGEER: vitalekernvorden@gmail.com

 

24 juni 2019

Bijeenkomst met gemeenteraad

Op 20 juni 2019 hadden de verschillende werkgroepen Vitale Kernen ‘verbindingsgesprekken’ met de gemeenteraad. Geslaagde bijeenkomst!

 

17 juni 2019

Samenwerking evalueren: 20 juni 2019

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Met dit boeiende onderwerp houden de werkgroepen Vitale Kernen zich, op verzoek van de gemeente Bronckhorst, bezig. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Zowel in Hengelo, Zelhem, Steenderen als in Vorden wordt er intensief gewerkt door de leden van de verschillende VK-teams.

Op donderdag 20 juni a.s. is er door de gemeente een Themabijeenkomst georganiseerd. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de gemeenteraad en de verschillende werkgroepen Vitale Kernen om elkaar beter te leren kennen, inzicht in elkaars proces te krijgen en vertrouwen te creëren over de dingen waar we mee bezig zijn. Door middel van ‘verbindingsgesprekken’ checken we of we op de goede weg zitten.

Dit alles natuurlijk met als doel om de kernen in de gemeente Bronckhorst vitaal te houden. We zullen verslag doen van wat deze themabijeenkomst oplevert.

 

12 januari 2019 - Kleurwedstrijd ‘Vitale Kern Vorden’

De werkgroep Vitale Kern heeft een ‘echte Vordense’ kleurplaat laten maken, door de Vordense cartoonist Derk-Jan Rouwenhorst. Deze kleurplaat wordt deze week verspreid op de drie basisscholen in Vorden en Kranenburg en kan ingekleurd worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van Vitale Kern op zaterdag 19 januari. Tijdens deze middag verzamelt de werkgroep wensen en ideeën om het centrum van Vorden te verbeteren.

Wat zie je allemaal op de kleurplaat? De gekapte kastanjeboom bij de Ronde centraal: van de boomschijven hebben kinderen allerlei speelattributen gemaakt en burgemeester Marianne Besselink plant een nieuwe boom. Kinderen die de kleurplaat niet hebben ontvangen kunnen deze alsnog afhalen tijdens openingstijden in de winkel van Stoertjes & Staartjes of bij Bleumink Profile, beide gevestigd aan de Dorpsstraat.  

Verspreid over 5 leeftijdscategorieën zijn er leuke prijzen te winnen. De ingekleurde kleurplaten kunnen worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van de werkgroep Vitale Kern op zaterdag 19 januari van 11.00 tot 15.00 uur. Deze vindt plaats in de etalage van Profile Bleumink (aan de voorzijde van de Dorpstraat). Ouders kunnen dan ook terecht om hun wensen en ideeën ten aanzien van het centrum van Vorden kenbaar te maken. 

 

8 januari 2019 - Inloopmiddag 19 januari: Praat mee over toekomst Vorden

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Deze vraag staat centraal tijdens de inloopmiddag die de werkgroep Vitale Kern Vorden op zaterdag 19 januari organiseert in de showroom van Profile Bleumink (voorzijde aan de Dorpstraat) van 11.00 tot 15.00 uur. 

De werkgroep Vitale Kern heeft inmiddels enkele brainstormsessies met de ondernemers uit Vorden gehad. Nu willen ze weten wat de wensen en ideeën van de rest van het dorp zijn. Wat moet er gebeuren om het centrum te verbeteren? In de showroom van Bleumink zullen allerlei kaarten en plattegronden worden opgehangen. En samen met de werkgroepleden kan er worden gekeken naar verbeterpunten. Ook staat er een originele ideeënbus. Na deze inloopmiddag zal de werkgroep alle geleverde input inventariseren en een prioriteitenlijst opstellen die wordt aangeboden aan de gemeente. 

Budget vanuit gemeente

De werkgroep Vitale Kern Vorden is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Voor de plannen is ook budget vrijgemaakt. De komende vier jaar is er jaarlijks 500.000 euro gereserveerd, bedoeld voor de kernen Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem.

Tijdens de eerder gehouden brainstormsessies met de ondernemers werd er onder andere ingezoomd op de verkeersveiligheid in het dorp. Met name het veilig oversteken van voetgangers was een belangrijk aandachtpunt. Ook de gevaarlijke verkeerssluis aan de Zutphenseweg kwam ter sprake. Inmiddels zijn daar op verzoek van de werkgroep Vitale Kern al twee borden geplaatst waardoor duidelijk is wie voorrang heeft. 

“Maar er zijn in het dorp vast meer goede ideeën om Vorden leefbaarder, aantrekkelijker en veiliger te maken”, zegt Ingrid Weeke van de werkgroep Vitale Kern en tevens bestuurslid van Vordens belang. “Kom daarom op 19 januari naar onze inloopmiddag en laat je stem horen. Je kunt tussen 11.00 en 15.00 uur zo binnenlopen. En het hoeft niet lang te duren: een goed idee kun je ons in 10 minuten vertellen.”

 

14 december 2018 - Vitale Kern zorgt voor verkeerbord bij wegversmalling

Bij de wegversmalling aan de Zutphenseweg in het dorp zijn twee verkeersborden geplaatst zodat nu duidelijk is wie er voorrang heeft. Deze verkeersborden zijn er gekomen op verzoek van de werkgroep Vitale Kern Vorden. “Inwoners ervaren deze verkeerssluis als zeer gevaarlijk. Verscheidene buitenspiegels zijn gesneuveld en er is zelfs al eens iemand van de fiets gereden.”

Eerste wapenfeit

Het plaatsen van de verkeersborden is het eerste wapenfeit van de werkgroep Vitale Kern Vorden, die sinds begin van dit jaar actief is. “Maar er gaat meer gebeuren en de gemeente maakt daar ook budget voor vrij”, aldus Peter Besselink, die als voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) zitting heeft in de werkgroep. Belangrijkste opdracht van de werkgroep Vitale Kern Vorden is om te kijken hoe het centrum van het dorp Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig blijft. 

E-mail