Het laatste nieuws van Vitale Kern Vorden

, 7251 EA Vorden | Toon op kaart

E-mail

21 maart 2023

Gemeente Bronckhorst en Vitale Kern Vorden hebben overeenstemming bereikt over het concept-projectplan voor het centrum van Vorden. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen en het aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. Beide zaken moeten het centrum fraaier en veiliger maken. De projectgroepen krijgen hierbij professionele steun van een landschapsarchitect en een verkeersadviseur.

De verdere uitwerking van de gebiedsvisie vraagt nu een projectmatige aanpak die moet leiden tot uitvoering van plannen binnen ruwweg ongeveer een jaar. De gemeente neemt hierbij de regie in zowel de initiatieffase als de voorbereidende fase en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Vitale Kern Vorden is daarmee een klankbordgroep geworden die input levert en meedenkt bij de uitwerking en participatie vanuit Vorden.

Bij het vergroenen gaat het om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer bomen, struiken, hagen en perkjes moeten de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum doen vergroten.

Bij de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat is te bereiken met maatregelen om de snelheid te verlagen naar 30 km, zoals voorrang geven voor verkeer van rechts bij alle kruisingen en meer ruimte bieden aan langzaam verkeer. Maar wellicht zijn er ook nog andere aanpassingen te treffen. Dat wordt de komende maanden bekeken.

Momenteel worden de diverse mogelijkheden voor zowel de Dorpsstraat als Zutphenseweg in kaart gebracht zijn. Zodra dat voorwerk afgerond is, zullen direct aanwonenden en de betrokken ondernemers gehoord worden. Dat gebeurt nog dit voorjaar. Afhankelijk van hun op- en aanmerkingen komen er meer definitieve schetsen op tafel. Dan kunnen alle Vordenaren de plannen bekijken. De uitvoering begint na een positief besluit van de gemeenteraad (over het definitieve plan en de kosten). Dit najaar zou de voorbereiding ervan kunnen aanvangen.

 

1 maart 2023

Vitale Kern Vorden krijgt vanaf nu professionele steun van een verkeerskundige en een nieuwe architect.

Sinds afgelopen maand is Gertjan Hanckmann van Bureau Kragten weer toegetreden tot het team. Hij verrichtte al eerder voorbereidend werk voor Vitale Kern Vorden. Deze verkeerskundige begeleidt de werkgroep vanaf nu met het schetsen van mogelijkheden om het centrum van Vorden veiliger te maken. Hij gaat onder meer aan de slag met mogelijke ontwerpen voor een 30 km-zone in het westelijke deel van de Zutphenseweg. 

Verder gaat landschapsarchitect Guido Baten van Buro Ontwerp & Omgeving in Arnhem het stokje overnemen van architect Eelco Schuijl, die de gebiedsvisie mede ontwikkeld heeft en de schetsen maakte bij de wensen van veel Vordenaren. Guido Baten is voor het daadwerkelijk ontwerpen van de inrichting van het centrum van Vorden beter toegerust. Hij houdt zich momenteel voor de gemeente Bronckhorst al bezig met het centrum van Zelhem

 

15 februari 2023

In verband met verschil van mening over het bereiken van de doelen en de manier van communiceren met derden heeft Vitale Kern Vorden de samenwerking met Sjoerd Hania als werkgroeplid stopgezet. De agenda's liepen niet langer synchroon.   

 

15 februari 2023

In verband met het vele werk dat dit voorjaar door Vitale Kern Vorden uitgevoerd moet worden, heeft de werkgroep besloten vooralsnog te stoppen met het mede-organiseren van het maandelijkse spreekuur in het Kulturhus.

De komende maanden gaat Vitale Kern Vorden diverse inloopbijeenkomsten verzorgen naar aanleiding van de plannen voor de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

Het spreekuur werd georganiseerd samen met Vordens Belang. Aan haar is gevraagd de organisatie over te nemen.  

 

26 januari 2023

De spreekuren van Vitale Kern Vorden en Vordens Belang voldoen duidelijk aan een behoefte. Vanmiddag was de belangstelling weer groot. Met name ondernemers waren naar het Kulturhus gekomen. Hoewel het thema ‘groen’ betrof, ging het hen met name over ‘parkeren’.

Ten onrechte dachten ze dat daarvoor al concrete plannen op tafel liggen, wat niet zo is. Die plannen moeten medio dit jaar duidelijk worden na bestudering van alle mogelijkheden en de kosten, waarna overleg met alle betrokkenen plaatsvindt.

Het doel van die plannen is een fraaier dorpscentrum met meer groen, minder doorgaand verkeer en veiliger omstandigheden voor voetgangers en fietsers, zodat Vorden een prettiger verblijfsklimaat krijgt voor de Vordenaren maar ook voor bezoekers uit andere dorpen en toeristen die vaak hier komen wandelen en fietsen.

Daarom moet bijvoorbeeld gepraat gaan worden over de locatie voor langparkeerders. Verschillende parkeerterreinen rondom het centrum worden niet volledig benut. Een voorbeeld hiervan is De Bleek.

Meer groen moet de aanblik van het centrum aantrekkelijker maken en mensen ook langer in het centrum houden. Bomen zijn sowieso noodzakelijk geworden nu vrijwel het gehele centrum geen natuurlijke schaduwplekken meer kent.

3-30-300

Tijdens het spreekuur vroegen verschillende Vordenaren meer aandacht voor fraai groen in plaats van grasvelden rondom de kerk aan de Dorpsstraat. Ook werd verwezen naar de zogeheten '3-30-300-regel': een vuistregel voor groen in dorpen en steden, waarbij je vanaf een bepaalde plek altijd drie bomen van een behoorlijke omvang moet kunnen zien, op wijkniveau vanuit de lucht minimaal 30 procent 'bedekt' moet zijn met bladeren (de kronen van bomen) en niemand meer dan 300 meter zou hoeven lopen om bij een park te komen (5 tot 10 minuten wandelen). 

 

19 januari 2023

De spreekuren van Vitale Kern Vorden en Vordens Belang op de laatste donderdag van de maand worden steeds drukker bezocht.

Tijdens het eerste spreekuur afgelopen oktober is voor het eerst bijna een vol uur lang met Vordenaren gesproken over wat hen bezig houdt. Dat bleek toen onder andere de snelheid van automobilisten te zijn en voorzieningen voor ouderen. In november ging het vooral over huisvesting voor oud en jong. In Vorden zijn enkele bouwplannen in voorbereiding, onder andere aan de Zutphenseweg, Burgemeester Galleestraat en op het terrein van de voormalige drukkerij Weevers. In december stond de gehele gebiedsvisie van het centrum van Vorden centraal. Deze visie is het resultaat van de wensen van Vordenaren. Die wensen zijn uitgewerkt in plantekeningen, die dit jaar moeten leiden tot concrete uitvoeringsplannen voor de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

Belangrijk onderdeel daarin is het groen. Groen staat dan ook centraal tijdens het komende spreekuur, op donderdag 26 januari, van 15 tot 16 uur in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus aan de Raadhuisstraat.

En zoals het een goed spreekuur beaamt, kan eenieder daar terecht voor vragen maar ook voor suggesties, ideeën en zelfs eigen plannen. Die kunnen wellicht een rol gaan spelen in de definitieve inrichtingsplannen voor het centrum van Vorden die de leefbaarheid moeten vergroten.

Dat het groener moet worden, staat al een tijd buiten discussie. Afgelopen zomer werd duidelijk hoe weinig schaduw er in het centrum is. Op een enkele plek na zorgden alleen parasols bij de terrassen voor koelere plekken.

Evenals in andere dorpen en steden moet een flinke slag geslagen worden op het gebied van vergroenen met bomen, struiken en ander groen. Meer groen doet de straten meteen opbloeien en maakt ze aantrekkelijk, ook zonder geparkeerde auto’s. Recente voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen in Borculo en Winterswijk.

Dus, als u vragen of suggesties hebt op groengebied, kom langs bij Vitale Kern Vorden en Vordens Belang.

 

23 december 2022

Wethouder Wilko Pelgrom en Vitale Kern Vorden zijn het gisteravond eens geworden over de opzet voor de uitwerking van de gebiedsvisie voor het centrum van Vorden. Half januari gaan beide partijen het concept-projectplan bespreken. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen van het centrum en het terugdringen van het doorgaand verkeer in Vorden. Het eerste spitst zich volgend jaar vooralsnog toe op de Dorpsstraat; het tweede op de Zutphenseweg.

De afgelopen paar weken is op het gemeentehuis gewerkt aan een eerste opzet van een projectplan. Binnen het college van B & W bestaat hierover inmiddels overeenstemming.

Bij het vergroenen gaat het om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer groen moet de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum doen vergroten.

Bij de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat is te bereiken met maatregelen om de snelheid te verlagen en meer ruimte te bieden aan langzaam verkeer. 

In het voorjaar moet het inhoudelijke plan op tafel liggen inclusief een kostenraming. Voor de zomer wil de gemeente ook zicht hebben op een projectleider. Na besluitvorming in de gemeenteraad kunnen bestekken gemaakt worden en kan de uitvoering beginnen.

Mogelijk kan een deel eerder worden uitgevoerd, zeker als voor kleine ingrepen (voor zover die passen in het grotere geheel) voldoende draagvlak bestaat en het deelplan goed onderbouwd is.  

Vier jaar na de totstandkoming van de gebiedsvisie gaat nu dus de uitvoering van de plannen die hierop gebaseerd zijn, beginnen. Die visie is de neerslag van de wensen van Vordenaren die destijds geuit werden op twee bewonersbijeenkomsten. Groen en verkeer stonden daarin centraal. Te veel doorgaand verkeer en te weinig groen waren en worden nog steeds genoemd als de belangrijkste aandachtspunten.

Groen

Op het gebied van groen liggen de volgende wensen op tafel:

  • Het groen vanaf kasteel Vorden nadrukkelijker voortzetten richting centrum om een parkachtige uitstraling te krijgen.
  • Op De Bleek een grote groene geïntegreerde parkeergelegenheid creëren, met een brede groene doorgang naar het centrum.
  • De entree van de Dorpsstraat vanuit Ruurlo duidelijker (met groen) markeren en verfraaien.
  • Het laankarakter van de Zutphenseweg vanaf Zutphen doortrekken het centrum in.

Verkeer

Belangrijkste aandachtspunt op het gebied van verkeer is het terugdringen van het doorgaand verkeer. Nog te weinig automobilisten gebruiken de rondweg om Vorden. Om dit doel toch te gaan bereiken, zal op de gehele Zutphenseweg een maximumsnelheid gaan gelden van 30 km en zal bij iedere kruising rechts voorrang krijgen. De inrichting van het brede deel van de Zutphenseweg moet hiervoor wellicht aangepast worden.

Tijdens het spreekuur afgelopen donderdag voorafgaand aan het gesprek met wethouder Pelgrom werd de verkeersveiligheid diverse malen genoemd. Ook kwamen er klachten over de vele obstakels op de stoepen en de geparkeerde auto’s.   

foto-bijschrift:

De betrokkenen bij de uitvoering van de plannen uit de gebiedsvisie: v.l.n.r. Frans Corten (Vitale Kern Vorden), Peter Bielars (Vitale Kern Vorden), wethouder Wilko Pelgrom, Peter Meulenbroek (Vitale Kern Vorden), Elsy Gjaltema (Vitale Kern Vorden), Eelco Schuijl (architect en ontwerper van de gebiedsvisie), Marnix Meijer (gemeente Bronckhorst) en Ans Braakman (Vitale Kern Vorden). Zittend Sjoerd Hania (Vitale Kern Vorden).

 

22 december 2022

Vanmiddag bespreekt de werkgroep met wethouder Wilko Pelgrom de planning van de uitvoering van het groen- en verkeersplan. In hoeverre deze winter al begonnen kan worden, moet dan duidelijk worden. De werkgroep heeft enkele maanden geleden voorgesteld te beginnen met het aantrekkelijk maken van de oostelijke entree: de rotonde aan de Horsterkamp. Dit past in het streven om het groen rondom Vorden meer het dorp “in te trekken”.

Dat plan is één van de vele uit de gebiedsvisie voor Vorden. Ze is het resultaat van een peiling van de wensen van de bewoners van enkele jaren geleden. De uitvoering liet tot nu toe op zich wachten.

De belangrijkste wensen zijn: minder doorgaand verkeer door het dorp en meer groen in het centrum. Samen moet dat leiden tot een prettigere omgeving voor voetgangers en fietsers en een fraaiere uitstraling. Los daarvan noodzaakt de opwarming van de wereld voor een zogeheten klimaatbestendige inrichting: veel groen en water en zo weinig mogelijk verharding, om de temperatuur omlaag te dringen.

Om de Vordenaren niet langer te laten wachten op uitvoering van plannen die gebaseerd zijn op de gebiedsvisie, stelt Vitale Kern Vorden voor zowel op het gebied van groen als verkeer aan beide uiteinden van het centrum zo spoedig mogelijk te beginnen met de werkzaamheden.

Voor de oostelijke entree ligt al een conceptinrichting klaar én een wensenlijst van de omwonenden. Met hen zijn afgelopen najaar twee informatiebijeenkomsten gehouden.

Voor de westelijke entree (Zutphenseweg) gaat het allereerst om het laatste stuk waar nog 50 km gereden mag worden. Daar wordt de snelheid – zoals elders in het dorp – teruggebracht naar 30 km. Voor de uitvoering bestaan twee opties: een relatief goedkope en een dure, waarbij de hele weg op de schop gaat.

Spreekuur over gebiedsvisie

Voor degenen die de gebiedsvisie voor het centrum alweer vergeten zijn houdt Vitale Kern Vorden in samenwerking met Vordens Belang komende donderdag van 15 tot 16 uur een spreekuur in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus aan de Raadhuisstraat. Daar kunt u met al uw vragen over de ideeën terecht.

Het is het derde spreekuur van dit najaar. Hiermee willen zowel Vitale Kern Vorden als Vordens Belang de bewoners de gelegenheid geven met ideeën te komen die de vitaliteit van het dorp kunnen versterken. Op het spreekuur kunt u sowieso vragen stellen over zaken die van belang kunnen zijn voor de leefbaarheid van het centrum nu en in de toekomst.

 

30 november 2022

Ook vanuit welzijn en zorg is nu een vertegenwoordiger toegetreden tot Vitale Kern Vorden. Het is Elsy Gjaltema. Zij is coördinator welzijn bij Nuova in Vorden. 

Zij gaat alle plannen vooral bekijken op hun effect op voetgangers. Op het gebied van veilig kunnen oversteken, het rustig kunnen lopen op stoepen, voldoende banken, etc. zal ze zelf ook met ideeën komen. 

 

24 november 2022

Het tweede spreekuur op donderdag 24 november in het Kulturhus verliep erg druk. Zo druk zelfs dat de leden van de werkgroep Vitale Kern Vorden en van Vordens Belang moeite hadden om iedereen serieus te woord te staan. Het thema woningbouw speelde hierbij duidelijk een belangrijke rol.

Een groep ouderen gaf te kennen graag in Vorden te willen blijven wonen maar in een kleiner en betaalbaar huis. Zelf wonen ze nu in een gezinswoning die voor hen te groot is geworden. Vaak zoeken deze mensen al jaren naar een nieuw huis, waarbij de leeftijd een steeds grotere rol gaat spelen. Na jarenlange stilstand op het gebied van woningbouw in Vorden komen nu enkele projecten langzamerhand tot uitvoering, zoals aan de Burgemeester Galleestraat en de Zutphenseweg. Het woningbouwplan aan De Nieuwstad loopt echter vertraging op, omdat omwonenden het plan te groots vinden. 

 

10 november 2022

De Vordense ondernemer Frans Corten wil ook zitting nemen in de werkgroep. Hij zegt de verschillende belangen van de ondernemers in het dorp goed naar voren te willen en kunnen brengen. Hij staat ook helemaal achter de wensen in de gebiedsvisie en wil die graag mee helpen verwezenlijken. 

Corten is eigenaar van bureau Werk en Waarde aan de Komvonderlaan. 

 

5 november 2022

De VVV in Vorden heeft besloten deel te gaan nemen aan Vitale Kern Vorden. Namens de VVV zal voorzitter Peter Meulenbroek zitting nemen in de werkgroep. De VVV wil meewerken aan de doelstelling van Vitale Kern Vorden: een vitaal centrum met meer groen en een prettig leefklimaat, vooral ook voor voetgangers en fietsers.

Meulenbroek ondersteunt en met hem het voltallige VVV-bestuur het streven van Vitale Kern Vorden naar een levendig en groen centrum. Hij wil zich inzetten om de benodigde aanpassingen snel voor elkaar te krijgen, met steun van de gemeente.

 

28 oktober 2022

Nu Vordens Belang en Vitale Kern Vorden sinds afgelopen zomer samenwerken, gaan ze gezamenlijk de contacten met de bevolking van Vorden (weer) versterken. Voortaan kunt u in principe iedere laatste donderdag van de maand terecht in het Kulturhus aan de Raadhuisstraat met vragen en ideeën die de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp kunnen opkrikken. Het eerste spreekuur vond plaats op 27 oktober, van 15 tot 16 uur.

Bijna een vol uur lang is toen met Vordenaren gesproken over wat hen bezig houdt. Dat bleek onder andere de snelheid van automobilisten te zijn en voorzieningen voor ouderen.

Enkele omwonenden van de Ruurloseweg meldden overlast door hard rijdend verkeer tussen de spoorwegovergang en de rotonde aan de Horsterkamp. Met name het afremmen en optrekken na de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Enkweg veroorzaakt volgens hen geluidsoverlast.

Gevraagd werd verder om meer aandacht voor activiteiten voor ouderen. Op zich biedt Vorden behoorlijk wat voor de oudere mens, maar het overzicht ontbreekt nog wel eens. Het aanbod is versnipperd, zo was de boodschap. Niet altijd is duidelijk waar wat plaatsvindt. De toegankelijkheid van de instanties is ook een belangrijk punt: liefst niet in een sporthal buiten het centrum maar ergens centraal in het dorp.

 

4 oktober 2022

Vitale Kern Vorden is druk bezig met plannen om de oostelijke entree van het dorp groener en aantrekkelijker te maken. De nu nog kale omgeving van de rotonde aan de Horsterkamp krijgt een flinke opknapbeurt. Het moet een visitekaartje worden voor Vorden. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten met omwonenden gehouden. 

Vanuit de bevolking is eerder gevraagd om het groen vanuit kasteel Vorden meer het dorp in te trekken. Die wens is vastgelegd in de gebiedsvisie die het nieuwe college van burgemeester en wethouders omarmt als basis voor uitvoering van allerlei groen- en verkeersplannen.

Vitale Kern Vorden houdt bij de uitvoering van de opknapbeurt daarnaast rekening met de wensen van de bewoners aan de Ruurloseweg. Zij willen graag uitzicht houden op het kasteel. Ze hebben nu wel last van het licht van de koplampen van auto's op de Horsterkamp. Ook wordt - wat over is van - het groenperkje langs de parallelweg gebruikt als hondenuitlaatplaats en als parkeerplaats voor niet-bewoners. Daarom willen ze dat overal heggen (terug)komen. Ook willen ze bomen aan de opritten van de rotonde, aan de kant van de Horsterkamp, Stationsstraat en Ruurloseweg. 

   

21 augustus 2022

Vitale Kern Vorden en Vordens Belang gaan samenwerken. Daartoe is deze zomer besloten. Beide organisaties werken op hun eigen wijze aan een vitaal en leefbaar dorp. 

Afgelopen zomer heeft Peter Bielars van Vitale Kern Vorden gesprekken gevoerd met Gerhard ten Have en Stef Kruip van Vordens Belang over de toekomst van beide organisaties. Gezien de overeenkomsten in doelstelling en het tekort aan actieve deelnemers lijkt samenwerking de meest interessante oplossing. Om Vitale Kern Vorden en Vordens Belang voldoende sterk te maken, zijn nog twee mensen extra ‘aangenomen’: Ans Braakman en Sjoerd Hania. Op de achtergrond zijn bovendien nog een drietal mensen bereid op projectbasis hun aandeel te leveren.

v.l.n.r. Peter Bielars, Sjoerd Hania, Stef Kruip, Ans Braakman en Gerhard ten Have                            (foto: Boudewijn Kortboyer).

Vordens Belang bestaat zo’n 6 jaar en is destijds opgericht naar aanleiding van een discussie over een kunstwerk op de rotonde aan de Horsterkamp.

Vitale Kern Vorden bestaat bijna 4 jaar en is door de gemeente ingesteld als een organisatie die tussen de gemeente en de bevolking in staat. In 2019 is die bevolking gevraagd wat voor wensen zij heeft ten aanzien van de ‘vitaliteit’ van het dorp. Dat leverde een hele wensenlijst die resulteerde in een dorpsvisie met als belangrijkste aandachtspunten het verminderen van het doorgaand verkeer door het dorp, het vergroenen van de dorpskern, aanpassing en verfraaiing van het centrum (zowel wat gebouwen betreft als de inrichting van de openbare terreinen) en aanpak van leegstand, liefst in de vorm van woningbouw voor jongeren en ouderen.

Beide organisaties werken op hun eigen wijze aan een vitaal en leefbaar dorp. Vordens Belang heeft het gehele dorp en Vitale Kern Vorden alleen het centrum als ‘werkterrein’. Bij beide groepen vertrokken begin dit jaar enkele mensen, waardoor sowieso nieuwe aanwas nodig was.

Omdat bij Vitale Kern Vorden al een actieplan klaar ligt ter uitvoering, is gezocht naar mensen die één van de projecten willen gaan leiden. 

Inmiddels is een stappenplan opgesteld voor dit najaar en 2023. De eerstvolgende plannen voor de komende maanden betreffen het verfraaien en versterken van de oostelijke entree van het dorp door het planten van een aantal bomen, hagen en struiken onder andere bij de rotonde aan de Horsterkamp en het instellen van een 30 km-zone in het deel van de Zutphenseweg tussen de benzinepomp en de molen om het doorgaand verkeer letterlijk af te remmen.

 

21 juni 2022

De werkzaamheden voor het Kulturhus zitten er vrijwel op. Dinsdag 21 juni vierde het bestuur van het Kulturhus dit samen met vertegenwoordigers van Vitale Kern Vorden. Ook aftredend wethouder Buunk was daarbij aanwezig. 

Wat nog moet gebeuren is het aanbrengen van houten banken op de betonnen elementen en een leuning in het midden van de trap. De stalen omranding van de plantenbakken gaat op den duur roesten en geeft dan een fraaie uitstraling. Zowel het Kulturhus als Vitale Kern Vorden zijn tevreden over het resultaat.

Op de foto's het moment waarop de opgeknapte entree van het Kulturhus 'geopend' werd. V.l.n.r. Peter Bielars (Vitale Kern Vorden), aftredend wethouder Willem Buunk, secretaris van het Kulturhus Herman Lensink, penningmeester van het Kulturhus Yvonne van der Burg en oud-voorzitter van Vitale Kern Vorden Ingrid Weeke (foto: Marnix Meijer).  

9 mei 2022

Het duurde iets langer, maar vanochtend is dan toch begonnen met de aanpassing van de entree van het Kulturhus. Begin volgende week zal het straatwerk afgerond worden. De bakken krijgen een houten bekleding en in de bakken komen diverse planten.  

 

4 april 2022

Het Kulturhus aan de Raadhuisstraat in Vorden krijgt een fraaiere entree. Deze week beginnen de werkzaamheden, die twee tot drie weken gaan duren. Vitale Kern Vorden nam samen met het bestuur van Stichting Kulturhus Vorden hiervoor het initiatief. De werkgroep wil daarmee het belang van het dorpscentrum benadrukken. Door letterlijk de entree aantrekkelijker te maken, hoopt ze dat nog meer mensen het Kulturhus weten te vinden.

Het Kulturhus Vorden wil het kloppend hart van het dorp zijn. Dit houdt in dat je er een kopje koffie of een biertje kan drinken, er een feest kan houden of een uitvaartbijeenkomst, een vergadering of training, etc. Zo’n 40 Vordense verenigingen hebben hier al hun onderdak. In het Kulturhus zijn onder andere stichting Welzijn Vorden, Buurtzorg, het Museum voor Achterhoekse Schilderskunst (MAS) en sinds vorig jaar de bibliotheek gehuisvest, evenals het Sociaal Team van de gemeente Bronckhorst.

Als dorpscentrum functioneert het gebouw sinds 1978. Daarvoor was het het gemeentehuis van Vorden. Het wapen van Vorden en kenmerken van de omliggende buurtschappen, zoals Linde en Delden, zijn nog terug te vinden in de glas-in-loodramen aan de achterkant van het gebouw. Ook de oorspronkelijke raadszaal is nog intact.

Het bestuur van het Kulturhus wil de eigen exploitatie versterken door samen te werken met de middenstand in Vorden. Daarnaast wil het de toeristen meer gaan betrekken bij het cultuurgoed dat Vorden en haar directe omgeving rijk is.

Vitale Kern Vorden wil het centrum van het dorp levendig, aantrekkelijk en veilig houden. De werkgroep kwam er vier jaar geleden op verzoek van de gemeente Bronckhorst en bestaat uit een aantal vrijwilligers uit Vorden. Naar aanleiding van enkele informatiebijeenkomsten voor de Vordenaren heeft de werkgroep in 2019 een visie op papier gezet die nu stap voor stap tot uitvoering gebracht wordt. Een sterke rol van het dorpscentrum past hierin.

Wat gaat er gebeuren? Er komt een nieuwe trap met aan weerszijden banken. In demontabele bakken komen planten en struiken. Die bakken zijn nodig, omdat in de grond te veel losse kabels en leidingen liggen. Aannemer Dijkman voert het werk uit samen met Enzerink en installatiebedrijf Bosman.

 

28 maart 2022

Ingrid Weeke-Keizer heeft op 28 maart afscheid genomen als voorzitter van Vitale Kern Vorden. Twee dagen later, op 30 maart, werd ze geïnstalleerd als CDA-raadslid voor de gemeente Bronckhorst. Daar wil ze nu alle vrije tijd aan besteden.

Ingrid Weeke-Keizer (foto: Grieto Zeeman).

Ingrid was tevens voorzitter van Vordens Belang, dat zes jaar geleden opgericht is als dorpsbelangenorganisatie. Ook met deze bestuursfunctie is ze afgelopen week gestopt.

Destijds stond ze aan de wieg van Vordens Belang. Het dorp miste tot dan toe een bewonersvertegenwoordiging. Na ruim anderhalf jaar trad ze ook toe tot Vitale Kern Vorden, een initiatief van de gemeente om inspraak van bewoners te organiseren in de wat grotere dorpen binnen Bronckhorst. De activiteiten van Vitale Kern spitsen zich toe tot de dorpskern en zaken als verkeer, groen en een aantrekkelijk woon- en winkelbestand.

Zowel de mensen binnen Vitale Kern Vorden als Vordens Belang roemen Ingrid om haar toewijding bij het reilen en zeilen van zaken binnen Vorden.

“Ik vind het belangrijk dat we de mening van ons als inwoners laten horen aan de gemeente. Voor de gemeente is het een extra stap om met een vertegenwoordiging van de inwoners rekening te houden. Die hebben soms een geheel andere mening, omdat ze met een heel andere blik naar het dorp kijken”, aldus Ingrid Weeke vorig jaar in deze krant. Het vrijwilligerswerk was niet altijd even gemakkelijk. Maar zowel de gemeente als Vitale Kern Vorden en Vordens Belang zien volgens Ingrid Weeke in dat het een proces is waarin je moet investeren. “Participatie is tweerichtingsverkeer.”

Ze ziet het raadslidmaatschap als een verbreding van haar horizon naar de gemeente Bronckhorst: een nieuwe stap in een bestuurlijke carrière.

 

 

16 maart 2022

Op de landelijke Boomfeestdag (16 maart) hebben wethouder Buunk, voorzitter van Vitale Kern Vorden Ingrid Weeke en Auke van Marle van ALDI Vastgoed BV een amberboom geplant aan de voorzijde van het twee jaar geleden herbouwde winkelpand aan De Bleek.

Vitale Kern Vorden schenkt de boom als dank voor de samenwerking rondom de nieuwbouw. ALDI paste de stijl van het nieuwe pand aan na overleg met de mensen van Vitale Kern. Geen vierkant betonnen gebouw maar een pand met een puntdak dat past bij de omgeving. Beide partijen zijn tevreden over het resultaat.

Oorspronkelijk zou de boom al geplant worden tijdens de heropening, maar door de pandemie kon dit niet doorgaan.

Nu de coronabestemming enigszins onder controle is, kon de boom alsnog geplant worden. ALDI wilde behalve een verfraaiing van het winkelpand ook het parkeerterrein vergroenen. Dat resulteerde afgelopen twee jaar al in de aanplant van vier platanen en een amberboom bij de ingang. Deze en de nu geplante boom kleuren in de herfst dieprood. Hij is geleverd door boomkwekerij Klanderman uit Halle.

De aanplant van de amberboom past ook in het streven van Vitale Kern om het groen vanuit kasteel Vorden en omgeving meer het dorp in te trekken. De drie parkeerterreinen aan de Bleek krijgen mettertijd een groenere uitstraling evenals de oostelijke entree van Vorden (de rotonde bij De Horsterkamp en de Ruurloseweg).  

Op de foto links de drie betrokken personen vanuit ALDI: Foeke Jonker, Tom Leeman en Auke van Marle (ALDI Vastgoed), daarnaast Peter Bielars (Vitale Kern Vorden), wethouder Buunk en Ingrid Weeke (Vitale Kern Vorden) (foto: Karin Haarman).

 

24 februari 2022

U hebt er even op moeten wachten, maar ruim twee jaar na de laatste raadpleging van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit Vorden over een aantrekkelijkere en veiligere inrichting van de dorpskern is Vitale Kern Vorden klaar voor de uitvoering ervan.

De ambitie was dan ook groot: met name de bewoners willen het doorgaand verkeer door het dorp verder ontmoedigen en het centrum vergroenen.De afgelopen jaren zijn die plannen uitgewerkt. De vertraging ontstond toen gepraat werd over de uitvoering. Enkele deelnemers aan Vitale Kern Vorden raakten zo gefrustreerd van de slechte communicatie en medewerking van de gemeente dat ze stopten als bestuurslid. De gemeente moest wennen aan haar gewijzigde rol. Maar die problemen lijken opgelost.

Verkeer en groen

Even uw geheugen opfrissen. In oktober 2019 presenteerde de werkgroep Vitale Kern Vorden hoe zij de wensen van de bewoners had omgezet in plannen (zie hieronder). Met als horizon een mooi centrum in kasteelsfeer met meer groen en waar de auto te gast is. Het parkeren wordt geconcentreerd in één ruime, groene, goed aangegeven parkeergelegenheid bij de Baakse Beek.

Twee zaken spelen voor de Vordenaren namelijk een grote rol: het verkeer en het groen in het centrum. Dat was in 2019 zo en dat is anno 2022 nog steeds zo. In Vorden rijdt veel doorgaand verkeer door het centrum in plaats van via de rondweg. Bewoners klagen daar over. Eén van de eerste maatregelen die dit verkeer moeten temperen, is het terugbrengen van de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u op het westelijke deel van de Zutphenseweg tussen de molen en de benzinepomp. Dit brede deel van de weg verliest zijn voorrangsstatus; bij iedere kruising krijgt verkeer van rechts straks voorrang.

Het drukkere verkeersbeeld wordt versterkt door het parkeren op de stoepen, wat ingevoerd is toen de gemeente Bronckhorst het centrumplan Vorden uitvoerde. Hiertegen klonken vanaf het begin protesten: wandelaars moeten sindsdien regelmatig noodgedwongen over straat lopen. Ook fietsers klaagden over meer onveiligheid, doordat automobilisten plotseling stoppen, de weg op rijden of onverwacht hun portier openen.

Veel inwoners willen af van die parkeerplaatsen en daarvoor in de plaats bomen die het kastelendorp wat meer allure geven én zorgen voor een rustiger, veiliger en vooral aangenamer straatbeeld. Niet alleen de Vordenaren profiteren hiervan, maar ook de toeristen die het liefst op een terras in het groen verblijven en niet tussen de auto’s.

Een tekort aan parkeerplaatsen is er niet in Vorden. Toen het centrumplan begin 2013 uitgevoerd werd, koos de gemeente ervoor één centrale parkeerplaats aan te leggen, op De Bleek. Die wordt tot op heden echter maar ten dele gebruikt. Ook elders in het centrum liggen (particuliere) parkeerterreinen die onvoldoende benut worden.

Over hoe Vitale Kern Vorden bovenstaande aanpakt binnenkort meer.

Het eerste plan dat dit voorjaar uitgevoerd kan worden, is het verfraaien van de entree van het Kulturhus, zodat het dorpscentrum beter toegankelijk wordt. Deze nieuwe entree past in het streven het Kulturhus meer aandacht te geven. Het gebouw is nu niet uitnodigend en laagdrempelig genoeg.

Mettertijd zal dit deel van de Raadhuisstraat verder verfraaid worden en veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. Het idee is om bij het Kulturhus meer banken te plaatsen en dit stukje Vorden met bomen en struiken te vergroenen.

 

26 oktober 2019​​

De nieuwe visie op het dorpscentrum is er!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enthousiasme over plannen Vitale Kern Vorden

Zaterdag 19 oktober presenteerde de werkgroep Vitale Kern Vorden hoe zij de wensen van de bewoners heeft omgezet in plannen. De nieuwe ideeën voor de invulling van het dorpscentrum werden in de Dorpskerk gepresenteerd aan de hand van posters en een maquette. Werkgroepleden waren aanwezig voor toelichting en het beantwoorden van vragen. De opkomst was groot. Er waren inwoners, ondernemers en lokale politici, samen ongeveer 200 mensen. De reacties waren volmondig positief. Het lijkt erop dat met deze plannen, de wensen en ideeën van de dorpsbewoners goed tot hun recht komen. Ten aanzien van andere ontwikkelingen in het dorp werden kritische vragen gesteld. 

De gepresenteerde plannen hebben betrekking op de Zutphenseweg, het gedeelte van de Tuunte tot de rotonde bij Van Sinckel. Een mooi winkelcentrum in kasteelsfeer, groen het centrum in trekken zodat een huiskamer ontstaat waar de auto te gast is, ruime, groene, goed aangegeven parkeergelegenheid bij de Baakse Beek, kortom plannen die passen bij wat kastelendorp Vorden is en wil zijn. Efficiënt, passend, toekomstbestendig, naar de menselijke maat en ook aantrekkelijk voor toeristen. Enthousiasme bij allen. Zelf nog even kijken? De plannen zijn in te zien op www.vorden.nl/visie. De werkgroep nodigt iedereen uit te blijven reageren.

Verkeer

Een belangrijk onderwerp in de dorpsontwikkeling is: verkeer. De plannen daarvoor zijn ook al in een vergevorderd stadium en dienen onderbouwd te worden met een nulmeting. Dit om naderhand te kunnen zien dat er daadwerkelijk verbetering gaat optreden. Dit verkeersonderzoek vindt plaats in de week van maandag 4 november en omvat zowel het aantal voertuigen als hun snelheid.

Aldi

De verbouwing van de Aldi is in nauw overleg met werkgroep Vitale Kern opgestart. Zo heeft de Aldi geluisterd naar de vraag om de uitstraling van het nieuwe gebouw aan te passen aan het dorpsbeeld. Daarnaast worden er op advies van Vitale Kern bomen aangeplant op de parkeerplaats. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft een advies uitgebracht over welke bomen het meest geschikt zijn om een veilige, groene, aantrekkelijke, plaagvrije, onderhoudsvriendelijke en in de zomer schaduwrijke parkeerplaats te maken. 

Hoe verder?

Daar was men zeer benieuwd naar. Met de positieve reacties op deze plannen kunnen de volgende stappen worden gezet. Zaken moeten nu meer in detail worden uitgewerkt en afgestemd. Ook in deze volgende fase blijft de inbreng van inwoners belangrijk. 

Oud en jong

In de eerste uren van de bijeenkomst waren het voornamelijk oudere inwoners die hun stem lieten horen. Op de valreep wipten ook nog wat jonge mensen binnen. De werkgroep ziet in, dat ze extra activiteiten moeten gaan ontwikkelen om ook de jonge Vordenaren nadrukkelijk bij de plannen te betrekken. 

Kritische vraag

Veel inwoners vragen zich af hoe deze plannen voor een Vitale Vordense kern, zich verhouden tot mogelijke ontwikkelingen in andere delen van het dorp, zoals de komst van een Coop in de voormalige Rabobank. Zij maken zich zorgen over de verkeerssituatie bij de wegversmalling, de toegankelijkheid van het gezondheidscentrum en de parkeermogelijkheden. Men heeft vragen over hoe de procedure loopt. Het houdt de gemoederen bezig. Hopelijk komt er snel een antwoord op deze vragen.

 

19 oktober 2019 - Vitale Kern deelt plannen met u

De werkgroep Vitale Kern Vorden houdt zich bezig met de vraag: hoe houden we het centrum van Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De gemeente Bronckhorst wil naar bewoners luisteren en hen bij het beleid betrekken.

Daarom hebben we in januari jl. een inloopmiddag georganiseerd in de showroom van Bleumink. Met de input die we daar ontvingen, is de werkgroep aan de slag gegaan. Na intensieve arbeid liggen er nu plannen. Graag delen we die met u.

Op zaterdag 19 oktober is er een inloop in de Dorpskerk, van 11.00 tot 14.00 uur. De analyse, visie en plannen liggen dan ter inzage. Leden van de werkgroep zijn er bij, om met u van gedachten te wisselen over de inhoud.

Welke onderwerpen komen aan de orde?

·         Veiliger verkeer

·         Opheffen leegstand

·         Parkeren op de Bleek

·         Versterken centrum

·         Ruimte voor groen

 

17 september 2019 - Delegatie op pad; Kulturhus Vorden

Vitale Kern Vorden houdt zich met verschillende zaken bezig. Eén van de aandachtspunten is het Kulturhus. Het gebouw en de organisatie zouden een meer centrale rol kunnen gaan spelen in de Vordense samenleving. 

Eind jaren 70 droeg de gemeente het Kulturhus over aan de stichting. Vanaf dat moment stelde het bestuur zich tot doel om het gebouw zo veel mogelijk te verhuren aan maatschappelijke organisaties. Maar in deze tijd is er natuurlijk veel méér mogelijk…

Daarom staken een delegatie van het bestuur en de werkgroep ‘Kulturhus’ van de kopgroep Vitale kern Vorden de koppen bij elkaar én gingen op pad.

Op 20 augustus vond een excursie plaats naar Holten en Borne, alwaar de beiden Kulturhusen werden bekeken. 

‘Hoewel de situatie in Holten en Borne niet echt te vergelijken is met onze situatie, is ons wel iets duidelijk geworden. Met een open mind, vol enthousiasme kijken naar mogelijkheden, vormt de basis van een goed resultaat. De vorm waarin wij de uitvoering zullen gieten, is nog niet uitgekristaliseerd. Maar we zijn vol passie om gezamenlijk op te trekken in dit proces van vernieuwing,’ aldus Pien Metternich, lid van delegatie.

 

8 juli 2019 - Verkeer in Vorden veiliger  

De werkgroep Vitale Kern Vorden onderzoekt de vitaliteit van de dorpskern (globaal: de blauwe zone). Zij maakt plannen voor verbeteringen en neemt -samen met betrokkenen- initiatieven. Eén van de onderwerpen waar hard aan wordt gewerkt is verkeersveiligheid. Een hot item!

Waarom hot?

Bij de werkgroep zijn veel opmerkingen binnengekomen, zoals: er is te veel doorgaand verkeer, de auto’s rijden te snel, rolstoelers, rollators en kinderwagen worden belemmerd door obstakels op de stoep, fietsers voelen zich onveilig omdat de auto nog steeds te prominent aanwezig is, fietsnietjes (de plekken waar een fiets kan worden neergezet) staan op ongelukkige plaatsen en bovendien zijn er te weinig van. En ga zo maar door…

En wat nu?

Een aantal jaren geleden is de dorpskern opnieuw ingericht. De situatie is daardoor al verbeterd, maar nu is het tijd voor de voltooiing. Het Masterplan uit 2009 ligt ten grondslag aan de herinrichting. Hierin wordt het gebied rond de Dorpskerk -globaal van De Tuunte tot Hotel Bakker- de Huiskamer van Vorden genoemd. Hier moet iedereen zich vrij voelen en veilig kunnen bewegen en verblijven. 

Dat kan nu niet. Waarom niet? 

Het antwoord is simpel: de auto is te dominant aanwezig. De auto blijft natuurlijk, niet alleen omdat dat belangrijk is voor het ondernemersklimaat, maar is in de Huiskamer te gast. En auto’s die evengoed de rondweg kunnen nemen, moeten dat ook doen. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? 

Daarover heeft de werkgroep nagedacht, samen met het Kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden (www.kenniscentrumsharedespace.nl). Het gebied rond de Dorpskerk kan een gedeelde ruimte zijn, waar voetganger, fietser en auto gelijke rechten en plichten hebben. 

Hoe doe je dat?

Je kunt het gebied zó inrichten dat je, als je de Huiskamer in komt, het idee krijgt dat je een plein betreedt. Er is geen rijweg meer zichtbaar, geen verkeersborden en geen zebrapaden. Dat maakt de automobilist wat onzeker, waardoor hij vanzelf voorzichtiger en langzamer gaat rijden. Door deze snelheidsbeperking zal het doorgaande verkeer na enige tijd eieren voor zijn geld kiezen en voortaan de rondweg nemen. Dit vereist een aantal maatregelen in de inrichting opdat het pleingevoel daadwerkelijk wordt ervaren.

Is dat alles?

Nee, natuurlijk zijn er meer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de rotonde aan de westkant van het dorp zal dan ook aangepast moeten worden. De Zutphenseweg zal er niet langer uit moeten zien als een voortzetting van de provinciale weg, de snelheid op de Zutphenseweg zal moeten worden beperkt tot 30 km/u en wie weet wat nog meer. We houden u op de hoogte van alles wat we doen om het verblijf in de Huiskamer van Vorden voor iedereen plezierig en veilig te maken!

 

12 januari 2019 - Kleurwedstrijd ‘Vitale Kern Vorden’

De werkgroep Vitale Kern heeft een ‘echte Vordense’ kleurplaat laten maken, door de Vordense cartoonist Derk-Jan Rouwenhorst. Deze kleurplaat wordt deze week verspreid op de drie basisscholen in Vorden en Kranenburg en kan ingekleurd worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van Vitale Kern op zaterdag 19 januari. Tijdens deze middag verzamelt de werkgroep wensen en ideeën om het centrum van Vorden te verbeteren.

Wat zie je allemaal op de kleurplaat? De gekapte kastanjeboom bij de Ronde centraal: van de boomschijven hebben kinderen allerlei speelattributen gemaakt en burgemeester Marianne Besselink plant een nieuwe boom. Kinderen die de kleurplaat niet hebben ontvangen kunnen deze alsnog afhalen tijdens openingstijden in de winkel van Stoertjes & Staartjes of bij Bleumink Profile, beide gevestigd aan de Dorpsstraat.  

Verspreid over 5 leeftijdscategorieën zijn er leuke prijzen te winnen. De ingekleurde kleurplaten kunnen worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van de werkgroep Vitale Kern op zaterdag 19 januari van 11.00 tot 15.00 uur. Deze vindt plaats in de etalage van Profile Bleumink (aan de voorzijde van de Dorpstraat). Ouders kunnen dan ook terecht om hun wensen en ideeën ten aanzien van het centrum van Vorden kenbaar te maken. 

 

19 januari 2019 - Inloopmiddag: Praat mee over toekomst Vorden

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Deze vraag staat centraal tijdens de inloopmiddag die de werkgroep Vitale Kern Vorden op zaterdag 19 januari organiseert in de showroom van Profile Bleumink (voorzijde aan de Dorpstraat) van 11.00 tot 15.00 uur. 

De werkgroep Vitale Kern heeft inmiddels enkele brainstormsessies met de ondernemers uit Vorden gehad. Nu willen ze weten wat de wensen en ideeën van de rest van het dorp zijn. Wat moet er gebeuren om het centrum te verbeteren? In de showroom van Bleumink zullen allerlei kaarten en plattegronden worden opgehangen. En samen met de werkgroepleden kan er worden gekeken naar verbeterpunten. Ook staat er een originele ideeënbus. Na deze inloopmiddag zal de werkgroep alle geleverde input inventariseren en een prioriteitenlijst opstellen die wordt aangeboden aan de gemeente. 

De werkgroep Vitale Kern Vorden is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Voor de plannen is ook budget vrijgemaakt. De komende vier jaar is er jaarlijks 500.000 euro gereserveerd, bedoeld voor de kernen Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem.

Tijdens de eerder gehouden brainstormsessies met de ondernemers werd er onder andere ingezoomd op de verkeersveiligheid in het dorp. Met name het veilig oversteken van voetgangers was een belangrijk aandachtpunt. Ook de gevaarlijke verkeerssluis aan de Zutphenseweg kwam ter sprake. Inmiddels zijn daar op verzoek van de werkgroep Vitale Kern al twee borden geplaatst waardoor duidelijk is wie voorrang heeft. 

 

14 december 2018 - Vitale Kern zorgt voor verkeersbord bij wegversmalling

Bij de wegversmalling aan de Zutphenseweg in het dorp zijn twee verkeersborden geplaatst zodat nu duidelijk is wie er voorrang heeft. Deze verkeersborden zijn er gekomen op verzoek van de werkgroep Vitale Kern Vorden. “Inwoners ervaren deze verkeerssluis als zeer gevaarlijk. Verscheidene buitenspiegels zijn gesneuveld en er is zelfs al eens iemand van de fiets gereden.”

Het plaatsen van de verkeersborden is het eerste wapenfeit van de werkgroep Vitale Kern Vorden, die sinds begin van dit jaar actief is. “Maar er gaat meer gebeuren en de gemeente maakt daar ook budget voor vrij”, aldus Peter Besselink, die als voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) zitting heeft in de werkgroep. Belangrijkste opdracht van de werkgroep Vitale Kern Vorden is om te kijken hoe het centrum van het dorp Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig blijft.