Privacyverklaring

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden | Tel: 0575-553222 | Toon op kaart

Privacyverklaring

VVV Vorden (Stichting Toeristisch Platform Vorden), gevestigd aan Dorpsstraat 12A, 7251 BB Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vorden.nl

Dorpsstraat 12A

7251BB Vorden

0575-553222

 

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken

VVV Vorden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VVV Vorden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • VVV Vorden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • VVV Vorden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VVV Vorden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VVV Vorden deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VVV Vorden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VVV Vorden jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VVV Vorden maakt gebruik van technische en functionele Google-Analytics cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij de VVV Vorden worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren. Indien gegevens van derden zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

 

Recht van correctie en verwijdering

Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of wijziging wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd.

 

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door VVV Vorden en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde instantie, te sturen.

Daarnaast heb je recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vorden.nl.

 

Klacht

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. VVV Vorden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VVV Vorden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@vorden.nl.

 

Wijzigen van deze privacy verklaring

VVV Vorden kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bewerken. Je kunt zien wanneer voor het laatst is bijgewerkt aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht van de datum waarop zij zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

E-mail