Over Vitale Kern Vorden

De Boonk 8, 7251 BV Vorden | Toon op kaart

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De werkgroep Vitale Kern Vorden probeert antwoord te geven op deze vraag. De werkgroep is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis.

Visie Centrum Vorden

Laatste Nieuws

14 september 2023

De bijeenkomst die voor dinsdag 19 september gepland stond voor bewoners en ondernemers uit de Dorpsstraat en de omwonenden van de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg (die in juni de schetsbijeenkomsten bezochten), wordt verschoven naar 8 november. De gemeente loopt tegen beperkingen aan qua grondgebruik in verband met de vele leidingen en de afwatering in de Dorpsstraat. Daardoor lopen de kosten van de aanpassingen te hoog op. Hiervoor moeten eerst oplossingen bedacht worden. 

Het was de bedoeling op 19 september te bespreken wat van de opmerkingen, wensen en ideeën op het gebied van groen en verkeer in de Dorpsstraat haalbaar is en wat niet.  

 

11 juli 2023

Wie werken nu zo hard aan een aantrekkelijk centrum met meer groen en meer veiligheid voor de voetganger en fietser? Wie is Vitale Kern Vorden? De klankbordgroep voor de gemeente Bronckhorst bestaat sinds eind 2022 uit Ans Braakman (bestuurslid Kulturhus en ondernemer), Elsy Gjaltema (Villa Nuova), Frans Corten (ondernemer), Peter Bielars (projectleider groen, Humanitas en bestuurslid Kulturhus) en Stef Kruip (Vordens Belang). VVV-voorzitter Peter Meulenbroek, die tot voor kort ook deel uitmaakte van Vitale Kern Vorden, heeft in verband met zijn andere werkzaamheden de groep noodgedwongen deze maand verlaten. Hij wordt opgevolgd door Frank van Setten, adjunct-directeur van Arriva en acht jaar lang voorzitter van de Oranjevereniging Vorden. Hij begint zijn werk bij Vitale Kern Vorden per 1 januari aanstaande.  

V.l.n.r. Frans Corten, Elsy Gjaltema, Peter Bielars en Ans Braakman. Op de foto ontbreekt Stef Kruip, die namens Vordens Belang in Vitale Kern Vorden zit. 

 

21 juni 2023

De zogeheten schetssessies voor bewoners en ondernemers van de Dorpsstraat en het kerk- en schoolbestuur hebben veel duidelijkheid geschaft over de mogelijkheden tot vergroening van dit deel van het centrum van Vorden en een veiligere situatie voor wandelaars en fietsers. Ook kregen de aanwezigen inzicht in wat niet kan.

Zoals altijd tijdens dit soort bijeenkomsten komen allerlei vragen en verzoeken op tafel. De rode draad tijdens de vijf bijeenkomsten was de wens van een fraaiere inrichting van het centrum, liefst met bomen, struiken en bloemen én water. Dat moet leiden tot een dorpshart waar het goed langer toeven is. Langparkeerders krijgen een betere verwijzing naar de parkeerplaats aan De Bleek. 

Veel vraag is er ook naar één of twee oversteekplaatsen. Vanwege de parkeerplaatsen op de stoep kan dit nu niet. Daarvoor is namelijk goed uitzicht vereist en dat ontbreekt op die plekken waar auto's staan.

Het resultaat van de sessies wordt verwerkt in een globaal plan, dat na de zomer nogmaals voorgelegd wordt en daarna door alle Vordenaren beoordeeld kan worden. 

 

31 mei 2023

Half juni kunnen de bewoners en ondernemers van de Dorpsstraat en betrokken maatschappelijke organisaties mee gaan denken over maatregelen die het centrum groener en veiliger moeten maken voor met name voetgangers en fietsers. De resultaten van die bijeenkomsten worden meegenomen in een concept-ontwerp dat vlak na de zomer op tafel ligt op een inloopbijeenkomst voor alle Vordenaren. Na verwerking van alle reacties en de bestuurlijke afweging moet dit alles komend najaar leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad.

Zoals bekend bereikten afgelopen maart de gemeente Bronckhorst en Vitale Kern Vorden overeenstemming over het projectplan voor het centrum van Vorden. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen en veiliger maken van de dorpskern, met name voor fietsers en voetgangers. Beide zaken moeten het centrum fraaier en aantrekkelijker maken om te verblijven.                                                 

Eén van de doelen is de langparkeerders uit het centrum te houden. Voor hen is destijds het parkeerterrein aan De Bleek aangelegd. Dat wordt momenteel nog niet voldoende gebruikt. Nu houden zij parkeerplaatsen in de Dorpsstraat soms de hele dag bezet. Het kort parkeren bij de detailhandel in de Dorpsstraat staat niet ter discussie. Een ander doel is het verminderen van het doorgaande verkeer tussen Zutphen en Ruurlo. Daarvoor is de rondweg aangelegd, maar ook het gebruik daarvan valt tegen. Het centrum blijft natuurlijk wel bereikbaar voor eenieder die daar moet zijn. Ook dat staat niet ter discussie.

De maatregelen moeten namelijk voor zowel de bewoners als de ondernemers in het centrum positief uitvallen. Het streven is mensen van buiten Vorden en toeristen langer in het dorp te laten vertoeven. Als zij met de auto komen, worden ze verwezen naar het lang parkeren op De Bleek en kunnen ze via de doorsteek naast Albert Heijn naar het centrum lopen.

De plannen zijn gebaseerd op de gebiedsvisie. Daarin staat onder andere dat het groen vanuit de directe omgeving van het dorp (kasteel Vorden) het centrum ingetrokken moet worden. Toen het centrumplan in 2014 uitgevoerd werd, verdwenen de meeste kastanjebomen en platanen. Daarvoor kwamen nieuwe bomen terug, maar de hoeveelheid groen is veel minder en minder divers dan voorheen. Toen enkele jaren geleden de monumentale paardenkastanje voor de kerk noodgedwongen gekapt moest worden, slonk de hoeveelheid groen verder.

De uitwerking van de gebiedsvisie kostte geruime tijd. Zo zijn bijna een jaar geleden al door Vitale Kern Vorden informatiebijeenkomsten belegd met de omwonenden van de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg. Maar nu ligt er een projectmatige aanpak die moet leiden tot uitvoering van plannen binnen ruwweg ongeveer een jaar. De gemeente neemt hierbij de regie en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Vitale Kern Vorden is de klankbordgroep die input levert en meedenkt bij de uitwerking en participatie vanuit Vorden.

Vordenaren weten Vitale Kern te vinden; al maandenlang komen reacties binnen, vooral over verkeerszaken. Zo zeggen verschillende mensen bang te zijn om in het centrum over te steken, omdat ze daarvoor tussen de op de stoep geparkeerde auto’s moeten gaan staan en dan nog geen zicht op de weg hebben. Zij missen zebrapaden met goed uitzicht.

Vooralsnog gaat het bij het vergroenen om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer bomen, struiken, hagen en perkjes moeten de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum vergroten. Die wensen lagen er destijds al bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. Intussen is de noodzaak voor meer groen alleen maar groter geworden. Afgelopen jaren was op een enkele plek bij Tuunte na nergens in het centrum de mogelijkheid om ergens in de schaduw te gaan zitten.

Zutphenseweg

De voorbereidingen voor de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) lopen inmiddels ook. Zoals bekend gaat het hier om het verlagen van de snelheid naar 30 km, zodat straks in het gehele centrum dezelfde snelheid geldt. Bij alle kruisingen krijgt dan rechts voorrang. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de rondweg beter gebruikt wordt. Doorgaand verkeer van Zutphen naar Ruurlo en omgekeerd moet zo veel mogelijk uit het dorp gehaald worden.

Ook hier krijgen de bewoners de mogelijkheid om hun wensen te uiten. Wanneer dat gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk. Eerst moeten alle mogelijkheden op een rijtje gezet worden.

Albert Heijn

Tenslotte zijn er plannen voor de verbouwing van het pand van Albert Heijn en Bleumink aan de Dorpsstraat. Met name de doorsteek naast de supermarkt naar De Bleek is van belang voor de inrichting van de Dorpsstraat en het voetgangers- (en fiets)verkeer van het parkeerterrein naar het centrum. Bij de voorbereiding van die plannen zal Vitale Kern Vorden ook betrokken worden.

Gezamenlijk moeten deze plannen leiden tot een aantrekkelijk en groen centrum waar het goed toeven is voor met name voetgangers en fietsers. Het centrum als visitekaartje van Vorden.  

De bijeenkomsten vinden plaats op:

donderdagmiddag 15 juni voor de maatschappelijke organisaties (o.a. kerk- en schoolbestuur)

donderdagavond 15 juni voor de bewoners van de Dorpsstraat

maandagavond 19 juni ’ voor de ondernemers in de Dorpsstraat

dinsdagavond 20 juni voor de omwonenden van de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg.

Alle betrokkenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

 

15 mei 2023

Half juni verzorgen de gemeente en Vitale Kern Vorden bijeenkomsten voor de bewoners en ondernemers aan de Dorpsstraat en rondom de rotonde aan de Horsterkamp. Ook het kerk- en schoolbestuur krijgen een uitnodiging. Doel van deze bijeenkomsten is het vergaren van ideeën voor een groenere en veiligere inrichting van de Dorpsstraat. De sessies vinden plaats op 15, 19 en 20 juni in het Kulturhus. Later volgt nog een informatiebijeenkomst voor alle Vordenaren.

 

8 mei 2023

De Vordense ondernemersvereniging VOV heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van Vitale Kern Vorden om een afgevaardigde namens de ondernemers zitting te laten nemen in de werkgroep. Wel schuiven een aantal ondernemers uit de Dorpsstraat aan bij de bijeenkomsten in juni die Vitale Kern Vorden samen met de gemeente verzorgt in het Kulturhus. 

 

21 maart 2023

Gemeente Bronckhorst en Vitale Kern Vorden hebben overeenstemming bereikt over het concept-projectplan voor het centrum van Vorden. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen en het aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. Beide zaken moeten het centrum fraaier en veiliger maken. De projectgroepen krijgen hierbij professionele steun van een landschapsarchitect en een verkeersadviseur.

De verdere uitwerking van de gebiedsvisie vraagt nu een projectmatige aanpak die moet leiden tot uitvoering van plannen binnen ruwweg ongeveer een jaar. De gemeente neemt hierbij de regie in zowel de initiatieffase als de voorbereidende fase en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Vitale Kern Vorden is daarmee een klankbordgroep geworden die input levert en meedenkt bij de uitwerking en participatie vanuit Vorden.

Bij het vergroenen gaat het om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer bomen, struiken, hagen en perkjes moeten de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum doen vergroten.

Bij de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat is te bereiken met maatregelen om de snelheid te verlagen naar 30 km, zoals voorrang geven voor verkeer van rechts bij alle kruisingen en meer ruimte bieden aan langzaam verkeer. Maar wellicht zijn er ook nog andere aanpassingen te treffen. Dat wordt de komende maanden bekeken.

Momenteel worden de diverse mogelijkheden voor zowel de Dorpsstraat als Zutphenseweg in kaart gebracht zijn. Zodra dat voorwerk afgerond is, zullen direct aanwonenden en de betrokken ondernemers gehoord worden. Dat gebeurt nog dit voorjaar. Afhankelijk van hun op- en aanmerkingen komen er meer definitieve schetsen op tafel. Dan kunnen alle Vordenaren de plannen bekijken. De uitvoering begint na een positief besluit van de gemeenteraad (over het definitieve plan en de kosten). Dit najaar zou de voorbereiding ervan kunnen aanvangen.

 

1 maart 2023

Vitale Kern Vorden krijgt vanaf nu professionele steun van een verkeerskundige en een nieuwe architect.

Sinds afgelopen maand is Gertjan Hanckmann van Bureau Kragten weer toegetreden tot het team. Hij verrichtte al eerder voorbereidend werk voor Vitale Kern Vorden. Deze verkeerskundige begeleidt de werkgroep vanaf nu met het schetsen van mogelijkheden om het centrum van Vorden veiliger te maken. Hij gaat onder meer aan de slag met mogelijke ontwerpen voor een 30 km-zone in het westelijke deel van de Zutphenseweg. 

Verder gaat landschapsarchitect Guido Baten van Buro Ontwerp & Omgeving in Arnhem het stokje overnemen van architect Eelco Schuijl, die de gebiedsvisie mede ontwikkeld heeft en de schetsen maakte bij de wensen van veel Vordenaren. Guido Baten is voor het daadwerkelijk ontwerpen van de inrichting van het centrum van Vorden beter toegerust. Hij houdt zich momenteel voor de gemeente Bronckhorst al bezig met het centrum van Zelhem

 

15 februari 2023

In verband met verschil van mening over het bereiken van de doelen en de manier van communiceren met derden heeft Vitale Kern Vorden de samenwerking met Sjoerd Hania als werkgroeplid stopgezet. De agenda's liepen niet langer synchroon.   

 

15 februari 2023

In verband met het vele werk dat dit voorjaar door Vitale Kern Vorden uitgevoerd moet worden, heeft de werkgroep besloten vooralsnog te stoppen met het mede-organiseren van het maandelijkse spreekuur in het Kulturhus.

De komende maanden gaat Vitale Kern Vorden diverse inloopbijeenkomsten verzorgen naar aanleiding van de plannen voor de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

Het spreekuur werd georganiseerd samen met Vordens Belang. Aan haar is gevraagd de organisatie over te nemen.  

 

26 januari 2023

De spreekuren van Vitale Kern Vorden en Vordens Belang voldoen duidelijk aan een behoefte. Vanmiddag was de belangstelling weer groot. Met name ondernemers waren naar het Kulturhus gekomen. Hoewel het thema ‘groen’ betrof, ging het hen met name over ‘parkeren’.

Ten onrechte dachten ze dat daarvoor al concrete plannen op tafel liggen, wat niet zo is. Die plannen moeten medio dit jaar duidelijk worden na bestudering van alle mogelijkheden en de kosten, waarna overleg met alle betrokkenen plaatsvindt.

Het doel van die plannen is een fraaier dorpscentrum met meer groen, minder doorgaand verkeer en veiliger omstandigheden voor voetgangers en fietsers, zodat Vorden een prettiger verblijfsklimaat krijgt voor de Vordenaren maar ook voor bezoekers uit andere dorpen en toeristen die vaak hier komen wandelen en fietsen.

Daarom moet bijvoorbeeld gepraat gaan worden over de locatie voor langparkeerders. Verschillende parkeerterreinen rondom het centrum worden niet volledig benut. Een voorbeeld hiervan is De Bleek.

Meer groen moet de aanblik van het centrum aantrekkelijker maken en mensen ook langer in het centrum houden. Bomen zijn sowieso noodzakelijk geworden nu vrijwel het gehele centrum geen natuurlijke schaduwplekken meer kent.

3-30-300

Tijdens het spreekuur vroegen verschillende Vordenaren meer aandacht voor fraai groen in plaats van grasvelden rondom de kerk aan de Dorpsstraat. Ook werd verwezen naar de zogeheten '3-30-300-regel': een vuistregel voor groen in dorpen en steden, waarbij je vanaf een bepaalde plek altijd drie bomen van een behoorlijke omvang moet kunnen zien, op wijkniveau vanuit de lucht minimaal 30 procent 'bedekt' moet zijn met bladeren (de kronen van bomen) en niemand meer dan 300 meter zou hoeven lopen om bij een park te komen (5 tot 10 minuten wandelen). 

 

19 januari 2023

De spreekuren van Vitale Kern Vorden en Vordens Belang op de laatste donderdag van de maand worden steeds drukker bezocht.

Tijdens het eerste spreekuur afgelopen oktober is voor het eerst bijna een vol uur lang met Vordenaren gesproken over wat hen bezig houdt. Dat bleek toen onder andere de snelheid van automobilisten te zijn en voorzieningen voor ouderen. In november ging het vooral over huisvesting voor oud en jong. In Vorden zijn enkele bouwplannen in voorbereiding, onder andere aan de Zutphenseweg, Burgemeester Galleestraat en op het terrein van de voormalige drukkerij Weevers. In december stond de gehele gebiedsvisie van het centrum van Vorden centraal. Deze visie is het resultaat van de wensen van Vordenaren. Die wensen zijn uitgewerkt in plantekeningen, die dit jaar moeten leiden tot concrete uitvoeringsplannen voor de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

Belangrijk onderdeel daarin is het groen. Groen staat dan ook centraal tijdens het komende spreekuur, op donderdag 26 januari, van 15 tot 16 uur in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus aan de Raadhuisstraat.

En zoals het een goed spreekuur beaamt, kan eenieder daar terecht voor vragen maar ook voor suggesties, ideeën en zelfs eigen plannen. Die kunnen wellicht een rol gaan spelen in de definitieve inrichtingsplannen voor het centrum van Vorden die de leefbaarheid moeten vergroten.

Dat het groener moet worden, staat al een tijd buiten discussie. Afgelopen zomer werd duidelijk hoe weinig schaduw er in het centrum is. Op een enkele plek na zorgden alleen parasols bij de terrassen voor koelere plekken.

Evenals in andere dorpen en steden moet een flinke slag geslagen worden op het gebied van vergroenen met bomen, struiken en ander groen. Meer groen doet de straten meteen opbloeien en maakt ze aantrekkelijk, ook zonder geparkeerde auto’s. Recente voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen in Borculo en Winterswijk.

Dus, als u vragen of suggesties hebt op groengebied, kom langs bij Vitale Kern Vorden en Vordens Belang.

Nieuws 2022
Nieuws 2019
Nieuws 2018