Privacy Statement

, | Toon op kaart

Privacystatement Vordense Ondernemers Vereniging
De Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) is een ondernemersorganisatie. Het doel van de VOV is om de belangen van haar leden te behartigen door het geven van voorlichting, behulpzaam te zijn bij de oplossing van eventuele problemen en het leggen en onderhouden van contacten met de Gemeente, overheids- en andere instanties c.q. organisaties. Tevens draagt de VOV uiteraard zorg voor een goede onderlinge verstandhouding van haar leden. Hiertoe verzamelt en bewaard persoonlijke gegevens van u als lid.

Soort gegevens
De VOV verwerkt uw bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, aanwezigheid en of u al dan niet lid bent.
Daarnaast verwerkt de VOV uw (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor diverse doelen:

1. Op te hoogte houden van ontwikkelingen rondom Vorden.
2. Voeren van een financiële administratie met betrekking tot de verschuldigde contributies en eventuele andere financiële bijdragen.
3. Het informeren over evenementen, nieuwtjes en veranderingen in de organisatie.
4. Het opzetten en beheren van een community.

Wie hebben inzage in uw gegevens?
Leden kunnen van elkaar, de contactgegevens inzien.
Het bestuur van de VOV kunnen de contactgegevens inzien en muteren. Alleen de penningmeester van de VOV kan de financiele gegevens van de leden inzien en muteren.

Bewaartermijnen
Leden: de gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap.

Privacymaatregelen
De VOV beschermt de privacy van haar leden en gasten door:

  • – de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen; en
  • – medewerkers en bestuursleden te laten verklaren dat zij de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk zullen behandelen; en,


Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De VOV verstrekt, indien nodig in het kader van haar dienstverlening, uw persoonsgegevens aan derden. De VOV zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens VOV
Postbus 7
7250 AA Vorden
E: info@vov-vorden.nl


 Terug naar de VOV