Disclaimer

Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden | Tel: 0575-553222 | Toon op kaart

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Een team van vrijwilligers staat in contact met de ondernemers en organisaties die op deze website vermeld worden. De gemelde aanpassingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Daarnaast wordt vanuit de VVV Vorden regelmatig gecheckt of de gegevens nog kloppen.

Maar ondanks onze constante zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van de VVV Vorden is verkregen. VVV Vorden garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de VVV Vorden site verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

E-mail